Article 8219

Title of the article

HISTORICAL MEMORY IN THE INTERPRETATIONS OF UKRAINIAN HISTORIANS 

Authors

Karnishin Valeriy Yur'evich, Doctor of historical sciences, professor, head of sub-department of Russian history, state and law, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: valerykarnishin@mail.ru 

Index UDK

94(470) 

DOI

10.21685/2072-3024-2019-2-8 

Abstract

The article discusses the interpretation of the concept of “historical memory” in publications of modern historians of Ukraine. The factors determining the methodological approaches to the study of the problem are noted. Attention is drawn to the relationship of interpretations with the socio-political development of Ukraine in the context of the transformation of statehood in the second half of the 2010s. 

Key words

Russia, Ukraine, history, historical memory, historiography, mythologization, politics 

 

 Download PDF

References

1. Miller A. I., Malinova O. Yu., Efremenko D. V. Rossiyskaya istoriya [Russian history]. 2018, no. 5, p. 128. [In Russian]
2. Kas'yanov G. Ukraina i sosedi: istoricheskaya politika. 1987–2018 [Ukraine and neighbours: historical politics. 1987–2018]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019, p. 57. [In Russian]
3. Agafonov A. I. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Kul'tura. Istoriya. Filosofiya. Pravo [Bulletin of Perm National Research Polytechnical University. Culture. History. Law]. 2014, no. 1, p. 15. [In Russian]
4. Antonyuk O. V. Natsіonal'na ta іstorichna pam’yat': zb. nauk. pr. [National and historical memory: collected articles]. Kiev: Stilos, 2014, iss. 10, p. 6.
5. Mala entsiklopedіya etnoderzhavoznavstva [Small encyclopedia of ethnic studies]. Ed. by Yu. І. Rimarenko; Natsіonal'na akademіa nauk Ukraіni; In-t derzhavi і prava іm. V. M. Korets'kogo. Kiev: Dovіra: Geneza, 1996, p. 516.
6. Kiridon A. Єvropeys'kі іstorichnі studії [European historical studies]. 2016, no. 4, p. 126.
7. Soldatenko V. F. Іstorichniy kalendar 2011 [Historical calender of 2011]. Kiev, 2010, iss. 14, p. 407.
8. Soldatenko V. F. Ukraїnoznavstvo [Ukrainian studies]. 2011, no. 2 (39), p. 139.
9. Girich І., Shapoval Yu. Chomu neobkhіdno pereosmislyuvati minule [Why rethink the past]. Kiev: KAS policy paper: Fond Konrada Adenauera, 2010, p. 18.
10. Simonenko І. Strategіchnі prіoriteti [Strategic priorities]. 2009, no. 1 (10).
11. Kulish Yu. O. Naukoviy vіsnik. Ser.: Fіlosofіya [Scientific bulletin. Series: Philosophy]. Kharkov: Kharkіvs'kiy natsіonal'niy pedagogіchniy unіversitet, 2016, iss. 46 (pt. 1), p. 123.
12. Lyubovets' O. M. Natsіonal'na ta іstorichna pam’yat' [National and historical memory]. 2013, iss. 6, p. 119.
13. Gayday O. Kam’yaniy gіst'. Lenіn u Tsentral'nіy Ukraїnі. Vidannya druge [Stone guest. Lenin in Central Ukraine. Second edition]. Kiev: K. І. S., 2018, 280 p.
14. Ryabchuk M. Dvі Ukraїni: real'nі mezhі, vіrtual'nі vіyni [Two Ukraines: real borders, virtual wars]. Kiev: Kritika, 2003, 338 p.
15. Bulkina I. Novoe literaturnoe obozrenie [New literature review]. 2018, no. 15, pp. 240–245. [In Russian]
16. Efremenko D. V. Metodologicheskie voprosy izucheniya politiki pamyati. 2018: sb. nauch. tr. [Methodological issues of studying the politics of memory. 2018: collected articles]. Moscow; Saint-Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018. [In Russian]
17. Leont'eva O. B. Istoricheskaya pamyat' i obrazy proshlogo v rossiyskoy kul'ture XIX – nachala XX vv. [Historical memory and images of the past in the Russian culture of XIX – early XX centuries]. Samara: Kniga, 2011. [In Russian]
18. Artyukh V. O. Shcho take іstorichna pam’yat'? [What is historical memory?]. Available at: http://https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/31202/1/Artyukh_%20istorychna_pamyat.pdf
19. Selishcheva I. Pedagogіka vishchoї ta seredn'oї shkoli [Pedagogy of higher and secondary school]. 2017, no. 1 (50), p. 223.
20. Babka V. L. Istorichna pam’yat' yak faktor polіtichnogo vplivu v nezalezhnіy Ukraїnі: dis. kand. polіt. nauk [Historical memory as a factor of political influence in independent Ukraine: dissertation to apply for the degree of the candidate of political sciences]. Nizhin, 2016, p. 95.
21. Mazur L. N. Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2, Gumanitarnye nauki [Proceedings of Ural Federal University. Series 2. Humanities]. 2013, no. 3 (117), p. 246. [In Russian]
22. Nora P., Ozuf M., de Pyuimezh Zh., Vinok M. Problematika mest pamyati. Frantsiyapamyat' [Problems of memorial places. France-memory]; transl. from French by Dina Khapaeva. Saint-Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 1999, pp. 30, 32. [In Russian]
23. Gritsak Ya. Strastі za natsіonalіzmom. Іstorichnі essee [Passion for nationalism. A historical essay]. Kiev, 2004, p. 27.
24. Kisla Yu. O. Naukovі zapiski Natsіonal'nogo unіversitetu «Kiєvo-Mogilyans'ka Akademіya». Іstorichnі nauki [Scientific notes of the National University “Kyiv-Mohyla Academy”. Historical sciences]. 2008, vol. 78, p. 35.
25. Girich І. Ukraїnі Єvropa potrіbna same dlya togo, shchob znayti sebe [Ukraine needs Europe to find itself]. Available at: https://www.prostir.ua/?focus=ihor-hyrych-ukrajinievropa-potribna-same-dlya-toho-schob-znajty-sebe
26. Nagorna L. P. Іstorichna pam’yat': teorії, diskursi, refleksії [Historical memory: theories, discourses, reflections]. Kiev: ІPіEND іm. І. F. Kurasa NAN Ukraїni, 2012, 328 p.
27. Istorik i vlada: monografiya [Historian and power: monograph]. Ed. V. Smolіy. Kiev: Іnstitut іstorії Ukraїni NAN Ukraїni, 2016, 543 p.
28. Chubar'yan A. O. Dialog kul'tur i partnerstvo tsivilizatsiy: XIV Mezhdunar. Likhachevskie nauch. chteniya (g. Sankt-Peterburg, 15–20 maya 2014 g.) [Dialogue of cultures and partnership of civilizations: XIV International Likhachevskie scientific readings (Saint-Petersburg, May 15th–20th, 2014)]. Saint-Petersburg: Izd-vo SPbGUP, 2014, pp. 184, 185. [In Russian] 

 

Дата создания: 17.09.2019 16:03
Дата обновления: 19.09.2019 08:35